Kis-Kőrös mezőváros leírása / szerk. Tepliczky János. – Budapest : Bagó Márton és Fia, 1880. – 64. p.

A könyv előszavának tanúsága szerint a szerző, Tepliczky János Kiskőrös város jegy-zője volt. A könyvet azzal a szándékkal írta, hogy a település lakosságát megismer-tesse a város történetével az 1718-as betelepítéstől 1879-ig. Pontosan idézi a Wattay János és István által, 1718. május 19-én aláírt telepítési szerződést, információkat kaphatunk a népesség alakulásáról, az evangélikus templom építéséről, a vallás gya-korlásának szabadságáról, majd annak akadályokba ütközéséről. Ismerteti a város 1785-ben született pecsétjének szimbolikáját, amely pecsét alapján a ma is használatos városi címer készült.

Olvashatunk a város területi gyarapodásáról, épüléséről, terményeiről, s szó esik a sző-lőművelésről is, amely azóta is meghatározó szereppel bír a településen. Tepliczky János figyelme a város életének valamennyi vetületére kiterjed: szól a napszámosok és cselédek munkabérének mértékéről, bemutatja, milyen mesterségekhez értő iparo-sokhoz fordulhat a lakosság, a heti piac és az évi négy vásár rendjét is megismerhetjük. Megemlíti a városi takarékpénztárat, valamint a városban működő két olvasókört is.
A város nevezetességeként Petőfi Sándor szülőháza kerül megemlítésre.
Az 1880-ban, Budapesten kiadott mű a város első nyomtatásban megjelent története.
 
         
 
         
   
Kiskőrös nagyközség szervezési szabály rendelete. – Kiskőrös : Szabolcs Testvérek, [1913]. – 41. p.

A település képviselőtestületének hatáskörét és működési rendjét ismerhetjük meg az 1913-as szabályrendeletből, melyet a testület Turán István bíró és Revaló Pál főjegyző aláírásával hitelesítve, 1913. szeptember 20-án fogadott el. Az olvasót a mai önkormányzati testületek szervezeti és működési szabályzataira emlékeztethetik a kiadványban leírtak.

A rendeletet elolvasva megtudhatjuk az elöljárók, tisztviselők és alkalmazottak jogait és kötelezettségeit, hatáskörüket, a hivatali óráktól a díjazásig.
 
         
         
   
Petőfi-könyv : Kiskőrös vázlatos történetével / írta Zoltán János. – Kiskőrös : Petőfi Irodalmi Kör, 1927. – 80. p.

1827-ben jelent meg Zoltán János Petőfi-könyve. A szerző Kiskőrös szellemi életének meghatározó szereplője volt Horthy-korszakban. Legfontosabb feladatának a Petőfi-kultusz ápolását tartotta. A Petőfi-könyvet a Petőfi Irodalmi Kör adta ki, amelynek elnöki tisztét hosszú évekig Zoltán János látta el.

A könyv megjelenésének elsődleges célja ugyan a Petőfi-kultusz népszerűsítése volt, de a szerző Kiskőrös történetét is feldolgozta. A Kiskőrös történetéről szóló fejezet forrásául Tepliczky János 1880-ban megjelent várostörténete szolgált. A Tepliczky-féle várostörténet megjelenése utáni eseményeket, történéseket és változásokat is lejegyzi ebben az 1927-ben megjelent művében Zoltán János.
 
         
         
   
Helynevek Kiskőrös határában / Dr. Meskó Sándor. – Kiskőrös : Városi Tanács, 1971. – 29. p.

D. Meskó Sándor ebben a munkájában Kiskőrös és környékének helyneveit, út,
halom, dűlő stb. elnevezéseit gyűjtötte össze. A szerző többféle nézőpontból vizsgálta a helyneveket: eredetüket, jelentésüket kutatta, néprajzi, történeti és nyelvészeti szempontból.

A kiadványt elolvasva bepillanthatunk a település történetébe, valamint az elmúlt századok népi kultúrájának sok emlékét is megismerhetjük.
 
         
         
   
Kiskőrös történetének irodalma : Válogatott bibliográfia / szerk. Lisztes László. – Kiskőrös : Petőfi Sándor Városi – Járási Könyvtár, 1982. – 205. p.

Az 1982-ben megjelent bibliográfia a település történetével, fejlődésével, életkörül-ményeivel összefüggő kérdések válogatott irodalmát dolgozza fel. Fő fejezetei: várostörténet, természeti környezet, népesedés, néprajz, politika, közigazgatás, egészségügy, gazdaság, művelődés, Petőfi-kultusz, egyházak és sport.

A közel 1700 tételes válogatásban a megjelenést megelőző két évtized könyv- és folyóirattermése dominál, de válogatva megtalálhatók benne az előző korszakok várostörténeti forrásai is.
A könyv bevezetéséből megismerhető a város rövid története.
 
         
         
   
A kiskőrösi tüzérezred története : 1945 – 1980 / Háncs Ernő. – Budapest : Zrínyi Katonai Kiadó, 1982. – 75. p.

 

 
 
 
         
         
   
Kiskőrös : Városismertető / írták Araczki László [et al.] ; Sajtó alá rend. Araczki László és Dulai András. – Kiskőrös : Városi Tanács, 1987. – 63. p.

A könyv hiánypótló szándékkal jelent meg 1987-ben. A szerzők szándéka szerint elolvasása után bepillantást nyerhetünk Kiskőrös múltjába és jelenébe, valamint a város életével, mindennapjaival kapcsolatos gyakorlati információk birtokába is juthatunk.

A kiadvány tehát egyszerre várostörténet – lásd A település rövid története című fejezet –, egyszerre útikönyv – lásd a Séta a városban és a Kirándulások Kiskőrösről című fejezeteket –, és egyszerre közhasznú információk tára is a megjelenés pillanatában, hiszen ismerteti a különféle közérdeklődésre számot tartó szolgáltatások elérhetőségeit.
A könyv térképmellékletet, valamint angol, német, orosz, lengyel és szlovák nyelvű tájékoztatót is tartalmaz.
 
         
         
   
Kiskőrös helytörténeti monográfiája / Szerk. Dr. Meskó Sándor – Kiskőrös : Városi Tanács, 1989. – 648. p.

A monográfia részletesen tárgyalja a város földrajzi és természetrajzi viszonyait, a település alapításának, újratelepítésének és fejlődésének történetét, mezőgazdasági, ipari és kereskedelmi életét, a vallásfelekezetek és iskolák kialakulását, az egykori és a jelenlegi társadalmi egyesületek működését.

A csaknem 650 oldalas vaskos kötetben helyet kaptak a helybeli hagyományok, s a régi népszokások ismertetése mellett a város országos hírűvé lett szülötteinek, valamint Kiskőrös érdekében kiemelkedő munkát végzett személyiségek életútjának méltatása is. Valamennyi fejezet végén a leírtakat bőséges szakirodalmi forrásanyag fölsorolása hitelesíti.
Forrás: Kiskőrös története / Péterffy Sarolta. – In: Kis kőrösi lap. – 1. évf. 22. (1990. dec. 14.), 11. p.
 
         
         
   
Kiskőrös 2000-ben / írták Araczki László [et al.]. – Kiskőrös : Kaffer Kiadó, 1999.
– 175. p.

A nagyalakú képeskönyv szerzői egy adott pillanatban, az ezredforduló évében kívántak pillanatképet adni Kiskőrösről.

A könyv röviden tartalmazza a város természeti környezetének bemutatását, történetét, kiemelten foglalkozik a helyi Petőfi-kultusszal. Külön fejezetekben kapunk ízelítőt
a régi és a 2000. év kiskőrösi képeiből. Ezt követően lényegre törő tömörséggel, igényes fotókkal kerülnek bemutatásra a város önkormányzata, intézményei, egyházai, különféle szervezetei és vállalkozásai.
A könyv a bemutatott szervezetek címjegyzékével és a város térképével zárul.
 
         
         
   
Kiskőrösi tanulmányok : Különlenyomat a Két víz között című néprajzi tanulmánykötetből / szerk. Bárth János. – Baja, Kecskemét, 1999. – 34. p.

1999-ben Baján rendezte meg a Bács-Kiskun megyei Nemzetiségi Alapítvány a Duna-Tisza közi nemzetiségek és népcsoportok hagyományai című nemzetközi néprajzi konferenciát. A konferencia előadásainak anyagát adták ki a Két víz között című kötetben, melynek különlenyomata Kiskőrösi tanulmányok címmel jelent meg. Ezek
a tanulmányok a kilencvenes évek közepén, Kiskőrösön zajló néprajzi gyűjtőtábor kutatásaiból születtek.

A tanulmányok közül négy szlovák nyelvű, magyar kivonattal, és egy magyar nyelvű, szlovák kivonattal.
A tanulmányokban sor kerül a szőlészet, a családi kapcsolatok, a születéssel és halállal összefüggő szokások, a folklór és identitás kapcsolatának, valamint a boszorkányok viselt dolgainak vizsgálatára.
 
         
         
   
Kiskőrös természeti-ökológiai adottságai / szerk. Juhász Ágoston. – Budapest : MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, 2000. – 182. p.

Kiskőrös a Szőlő és a bor városa kitüntető címet viseli, nemzetközi rangja van.
A piacváltás és a kereskedelmi kapcsolatok átrendeződése, az EU-csatlakozás lehetősége, a sokoldalú adottságokra alapozott turizmusfejlesztés időszerűvé tették, hogy a térségnek karaktert adó természeti adottságokról, a múlt és a jelen szőlőkultúrájáról, az idegenforgalmi lehetőségekről a kérdéskört tematikusan bemutató, tudományosan megalapozott kiadvány készüljön.

A könyv nem csak az érdeklődő olvasó vagy a tudományos közvélemény számára
nyújt ismereteket, szól a gazdasági, kereskedelmi kapcsolatok fejlesztésében érdekelt potenciális partnerekhez is.
Forrás: Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis
 
         
         
   
Kiskőrös helyőrség története : 1948 – 2001. június 30. – Kiskőrös : [Kiskőrös Helyőrség Nyugállományúak Klubja Közhasznú Szervezet], 2003. – 80. p.

A kiskőrösi helyőrséget 2001-ben felszámolták. A könyv szerkesztői ezt követően rövidesen hozzáláttak a helyőrség történetének összeállításához, hiszen – tudva, hogy az emlékek idővel megfakulnak – azt szerették volna, hogy maradjon írásos nyoma is az elmúlt több, mint ötven év történéseinek.

A szerzők szándéka a könyv kiadásával az volt, hogy megemlékezzenek a hely-őrségben szolgált katonákról, tiszthelyettesekről, zászlósokról, tisztekről és polgári alkalmazottakról, tisztességgel végzett munkájáról és áldozatos helytállásukról.
 
         
         
   
Adatok, iratok Kiskőrös múltjából / Suba György. – Kiskőrös : Suba György, 2006. – 495. p.

A könyvben évekig tartó kutatásainak eredményét dolgozta fel a szerző, s tette köz-kinccsé ezeket a rendkívül érdekes dokumentumokat.

Az Országos Levéltár, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára, a Pest Megyei Levéltár és a Pest Megyei Levéltár Nagykőrösi Osztálya biztosította az autodidakta, lelkes munkát végző kutatónak az eredeti dokumentumok kutatási lehetőségét. Ennek köszönhetően a könyvben jó néhány levéltári anyag először kerül a nyilvánosság elé.
A kötetben gazdag fotóanyag is bemutatásra kerül, valamint angol, német és szlovák nyelvű városismertető segíti a tájékozódást.
Forrás: A könyv előszava, Solti Kálmán tollából
Dr. Bánkúti Imre történész kandidátus könyvismertetése
a Honismeret című folyóirat XXXVI. évfolyam, 2008/4. számából
 
         
         
   
Barangoló : A Kiskőrösi Kistérség / írták Boda Zsuzsa, Pásztor Andrea, Supka Éva. – Kiskőrös : Sajtó-Team Kft., 2006. – 319. p.

 

 
         
         
   
Kiskőrös lexikon / írta és szerk. dr. Ádám Sándor. – Magánkiadás, 2006.
– 70. p.